Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399037

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 19 listopada 2013 r.
I SA/Kr 1682/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Grzeszek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa "J" sp. z o.o. w J. i W.G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 15 lipca 2011 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2006 r. postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I tut. Sądu z dnia 27 września 2013 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej od postanowienia tut. Sądu z dnia 23 grudnia 2011 r.

Wezwanie to doręczono pełnomocnikowi w dniu 2 października 2013 r.

W dniu 9 października 2013 r. o godzinie 21.17 W.G. działając imieniem własnym oraz Spółki nadał do Sądu faks, w którym sformułował zażalenie na opisane zarządzenie.

Dnia następnego upoważniony pracownik tut. Sądu poczynił na odebranym faksie adnotację o wpływie pisma oznaczając je prezentatą z datą 10 października 2013 r. oraz wskazaniem godziny, tj. 7.15.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a." zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Stosownie do art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, zaś zgodnie z art. 178 wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że w wypadku nadania pisma za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej uważa się, że pismo zostało wniesione w dacie prezentaty, czyli adnotacji o wpływie pisma uczynionej przez upoważnionego pracownika (zob. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, LEX 2011, wyd. IV; por. też postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2003 r., I CZ 192/02, OSNC 2004, Nr 4, poz. 64).

Jak wynika ze znajdującego się w aktach zwrotnego potwierdzenia odbioru, skarżone postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi strony w dniu 2 października 2013 r. Siedmiodniowy termin na wniesienie zażalenia upłynął zatem z dniem 9 października 2013 r., gdy tymczasem na zażaleniu przesłanym do Sądu za pośrednictwem telefaksu nadanego w dniu 9 października 2013 r. o godz. 21.17 adnotację o jej wpływie (prezentatę) naniesiono z uwagi na godziny urzędowania Sądu dopiero w dniu 10 października 2013 r. Tym samym zażalenie zostało wniesione z uchybieniem ustawowego terminu, a strona nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

Mając powyższe na uwadze Sąd odrzucił wniesione zażalenie na zasadzie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., jako wniesione po upływie terminu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.