Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748927

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 czerwca 2015 r.
I SA/Kr 166/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Renata Ranicka po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B.K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 5 grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia wniosek oddalić

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek B.K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 5 grudnia 2014 r.

Według oświadczenia skarżąca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem oraz małoletnimi synem i córką. Wspólny miesięczny dochód wynosi około 3.000 zł i stanowi go dochód męża skarżącej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Skarżąca nie pracuje, nie osiąga w miesiącu żadnego dochodu.

W skład majątku skarżącej wchodzi dom o pow. 130 m2.

Na uzasadnienie wniosku skarżąca podała, iż pozostaje bez pracy, nie posiada oszczędności i dlatego jest w trudnej sytuacji materialnej. Posiada na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci w wieku szkolnym. Jej budżet domowy obciążony jest też spłatą kredytu hipotecznego. W roku 2013 skarżąca prowadziła własną działalność gospodarczą, ale zmuszona była ją zlikwidować ponieważ nie przynosiła ona zysku. Mąż skarżącej prowadzi działalność gospodarczą, która od dwóch lat nie przynosi zysku.

Z uwagi na fakt, iż podane przez skarżącą informacje dotyczące jego stanu majątkowego i rodzinnego okazały się niewystarczające, referendarz działając na zasadzie art. 255 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pismem z dnia 20 kwietnia 2015 r. wezwał skarżącą do przekazania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania następujących informacji:

- udokumentowanie za pomocą kserokopii faktur i rachunków miesięcznych kosztów utrzymania;

- przedstawienie historii rachunku bankowego skarżącej i jej męża za ostatnie trzy miesiące, z aktualnym saldem;

- przedłożenie kserokopii zeznania podatkowego za rok 2014 skarżącej i jej męża;

- przedłożenie kserokopii deklaracji VAT przez męża skarżącej za ostatnie trzy miesiące;

- przedłożenie zaświadczenia z właściwego Urzędu Pracy o zrejestrowaniu skarżącej jako osoby bezrobotnej;

- przedłożenie zaświadczenia z właściwego urzędu komunikacji o posiadaniu lub br4aku pojazdów mechanicznych przez skarżąca i jej męża;

- przedłożenie kserokopii wszystkich umów kredytowych wraz z harmonogramem spłat;

- wyjaśnienie czy syn k.w. uzyskuje świadczenie alimentacyjne, jeśli tak to w jakiej wysokości

- oświadczenie czy skarżąca korzysta z pomocy opieki społecznej, jeśli tak to w jakim zakresie, niech przedstawi stosowne decyzje.

Skarżąca mimo precyzyjnego wezwania nie uzupełniła braków wniosku, nie udzielił odpowiedzi na powyższe wezwanie.

Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowaniu lub w jego toku. Prawo to obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W przedmiotowej sprawie skarżąca wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie prawne

Rozpatrując na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. wniosek o przyznanie prawa pomocy referendarz zważył co następuje:

Zgodnie zaś z treścią art. 246 § 1 pkt 1 cyt. ustawy przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. W przedmiotowej sprawie zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia ma analiza przesłanek przyznania prawa pomocy stronie skarżącej wymienionych w art. 246 § 1 pkt 1 ustawy. Wskazuje ona, iż na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, że strona nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. To strona ma wskazać taka sytuację materialną, która uzasadniałaby przyznanie prawa pomocy. Brzmienie tego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że inicjatywa dowodowa zmierzającą do uprawdopodobnienia, że zachodzą przesłanki przemawiające na rzecz przyznania prawa pomocy ciąży na wnioskodawcy (por. postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 23 października 2009 r., sygn. akt II SA/GL 823/09). Wnioskodawca ma też obowiązek współdziałania z sądem w zakresie gromadzenia dowodów źródłowych i wyjaśnień wszystkich okoliczności w celu ustalenia jego rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych. Brak tej współpracy przesz niedostarczenie dokumentów, bądź nieskładanie wyczerpujących oświadczeń musi mieć wpływ na dokonywaną przez orzekającego ocenę wniosku o przyznanie prawa pomocy (por. postanowienie NSA z dnia 4 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FZ 103/11, postanowienie NSA z dnia 19 października 2010 r., sygn. akt II GZ 296/10).

Dlatego też w przedmiotowej sprawie w opinii orzekającego skarżąca nie wykazała, iż znajduje się w sytuacji materialnej uzasadniającej zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Mimo wezwania nie uzupełniła wniosku o żądane przez sąd informacje niezbędne do oceny jej faktycznych możliwości finansowych.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 243 § 1, art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.