Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399036

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 13 listopada 2013 r.
I SA/Kr 1658/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Zięba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Forum Współpracy z Polonią w likwidacji w T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 9 sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za okres od czerwca do września i grudzień 2012 r. oraz styczeń 2013 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 9 sierpnia 2013 r. nr (...) odmówiono Forum Współpracy z Polonią w likwidacji w T. umorzenia zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za okres od czerwca do września i grudzień 2012 r. oraz styczeń 2013 r.

Decyzję tę doręczono stronie w dniu 20 sierpnia 2013 r.

W dniu 20 września 2013 r. strona nadała na poczcie przesyłkę zawierającą skargę na opisaną decyzję.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, przy czym - zgodnie z art. 54 § 1 p.p.s.a.- skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Skoro zaś decyzję organu odwoławczego doręczono skarżącemu w dniu 20 sierpnia 2013 r. - to trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upływał w dniu 19 września 2013 r., a zatem nadanie przesyłki zawierającej skargę w dniu 20 sierpnia 2013 r. nastąpiło już w oczywisty sposób po upływie terminu do wniesienia skargi.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 53 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.