Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399035

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 listopada 2013 r.
I SA/Kr 1654/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Nina Półtorak.

Sentencja

Kraków, dnia 15 listopada 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Powiatowego Urzędu Pracy w C. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2013 r. znak (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 19 czerwca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej, upoważniony przez Ministra Finansów, wydał na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy interpretację indywidualną znak (...) dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń otrzymanych przez członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w związku z udziałem w szkoleniu.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na powyższą interpretację złożył Powiatowy Urząd Pracy.

Działający z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej wydał w dniu 3 października 2013 r. na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") nową interpretację indywidualną znak (...), w której zmienił zaskarżoną interpretację indywidualną, uznając stanowisko wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie za prawidłowe.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 zdanie pierwsze p.p.s.a., organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. W przypadku zaś, gdy organ po wniesieniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję organu wydaną w toku postępowania administracyjnego uwzględni ją uchylając bądź zmieniając zaskarżoną decyzję w sposób uwzględniający skargę w całości, zastosowanie w sprawie znajdzie przepis art. 161 § 1 ust. 3 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe (por. uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 r., sygn. akt I OPS 6/08).

Mając na uwadze fakt uwzględnienia w całości skargi poprzez zmianę w trybie autokontroli zaskarżonej interpretacji indywidualnej, skarga w niniejszej sprawie straciła pod względem merytorycznym swój byt, a postępowanie sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe.

W tym stanie rzeczy zaistniały przesłanki do umorzenia postępowania w niniejszej sprawie. Stąd też na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.