Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989336

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 23 lutego 2009 r.
I SA/Kr 1554/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy Michał Śmiałowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie: po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku "T" sp. jawna, A. S., J. H., J. H., Zakład Pracy Chronionej o zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 2 października 2008 r. nr (...) w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług za listopad 2003 r. postanawia:

wniosek oddalić.

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek "T" sp. jawna, A. S, J. H., J. H, Zakład Pracy Chronionej, o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 2 października 2008 r. nr (...), w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług za listopad 2003 r.

Jak wynika z uzasadnienia wniosku oraz przedłożonych dokumentów spółka nie posiada wartościowych ruchomości, zasobów pieniężnych, akcji, obligacji, innych papierów wartościowych ani udziałów w innych spółkach. Jedyny majątek to środki trwałe o wartości 25.249,22 zł zajęte przez Urząd Skarbowy oraz środki ruchome (sprzęt elektroniczny) o wartości 667.161,95 zł. Strona skarżąca jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą nr (...) stanowiącej działkę nr (...) o pow. 0,3914 ha, zabudowanej częścią budynku. Nieruchomość ta obciążona jest hipoteką przymusową na rzecz Skarbu Państwa, na łączną kwotę 2.162.827,81 zł wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych oraz hipoteką umowną kaucyjną na rzecz "E" Spółka Akcyjna, na kwotę 3 600 00 zł. Rachunki bankowe spółki zostały zajęte przez Urząd Skarbowy.

Na dzień 30 października 2008 r. wysokość jej zobowiązań wynosiła 16.275.339,5 zł. a wysokość wierzytelności 12.339.336,64 zł W związku z niewypłacalnością dłużników w większości prowadzonych postępowań egzekucyjnych została stwierdzona bezskuteczność egzekucji.

Według zeznania podatkowego PIT - 36L wspólnik spółki J. H. z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w 2007 r. uzyskał przychód w wysokości 4 881 2.005,59 zł przy kosztach uzyskania przychodu w wysokości 6.777.643,03 zł. a w roku 2005 jego przychód wyniósł 98.274.824,33 zł przy kosztach uzyskania przychodu w wysokości 99.623.640,66 zł.

Zdaniem orzekającego wniosek strony skarżącej nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 30 września 2002 r. Nr 153, poz. 1270) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 2). Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 3).

Przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może nastąpić, gdy wykaże ona, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie całkowitym) lub gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. (prawo pomocy w zakresie częściowym) - por. art. 246 § 2 ww. ustawy.

Podkreślić więc należy na wstępie, iż instytucja przyznania prawa pomocy (w przedmiotowym przypadku zwolnienia od kosztów sądowych) osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ma charakter fakultatywny.

Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.

Warto zauważyć ponadto, iż zwolnienie od kosztów sądowych jest odstępstwem od ogólnej zasady przewidzianej w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którą strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie (...)

Sytuacja finansowa strony skarżącej nie ma znamion wyjątkowości. Nie daje też w ocenie orzecznika podstaw do przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Art. 246 § 2 wskazuje bowiem jednoznacznie, iż to na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania lub że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Tymczasem strona skarżąca z jednej strony podnosi swoją ciężką sytuację finansową z drugiej zaś uiszcza wpisy od skarg we wszystkich 9 sprawach prowadzonych przed tut. Sądem (sygn. akt I SA/Kr 1546-1554/08) których łączna suma wynosi 4.717 zł Skoro zatem podmiot jest w stanie wygenerować taką kwotę należy uznać, iż sytuacja strony skarżącej nie uzasadnia zwolnienia jej od kosztów sądowych.

W związku z tym, rozpatrywany wniosek należało oddalić, na podstawie art. 244 § 1, art. 245 § 3, art. 246 § 2 pkt 2, w zw. z art. 258 § 2 pkt 7) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 30 września 2002 r. Nr 153, poz. 1270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.