Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1926432

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 25 listopada 2015 r.
I SA/Kr 1506/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 16 lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia 16 lipca 2015 r. nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia 3 kwietnia 2015 r. nr (...) odmawiającą skarżącemu umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r.

Odpis decyzji doręczono skarżącemu w dniu 21 lipca 2015 r. wraz z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Skarżący, pismem nadanym w dniu 20 sierpnia 2015 r. wniósł skargę na powyższe rozstrzygnięcie bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Natomiast do organu skarga wpłynęła w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej określanej jako p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynności lub przewlekłe postepowanie jest przedmiotem skargi. Z kolei art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. stanowi, że sąd odrzuci skargę wniesioną po terminie.

W rozpoznawanej sprawie skarżący otrzymał rozstrzygnięcie organu II instancji w dniu 21 lipca 2015 r., zatem 30-dniowy termin do wniesienia skargi, liczony od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło doręczenie, upływał w dniu 20 sierpnia 2015 r. Tymczasem skarżący wniósł skargę - za pośrednictwem organu dopiero w dniu 26 sierpnia 2015 r., tj. 6 dni po terminie.

Mając na uwadze powyższe skargę jako spóźnioną należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.