I SA/Kr 1429/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2979575

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 r. I SA/Kr 1429/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Firek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu 26 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym skargi R. K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 26 września 2019 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia nieopłaconych składek postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z 26 września 2019 r. (nr (...)) Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił R. K. - nazywanemu dalej "Skarżącym", umorzenia w części nieopłaconych składek wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Decyzja ta została doręczona pełnomocnikowi Skarżącego 19 listopada 2019 r., natomiast skarga została wniesiona bezpośrednio przez stronę 18 listopada 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej jako "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 p.p.s.a.).

Z akt sprawy wynika, że Skarżący wniósł skargę przed doręczeniem aktu, który został nią zakwestionowany, co w świetle art. 53 § 1 p.p.s.a. oznacza, że nie rodzi ona skutków sprawnych. Przepis ten wymaga bowiem, aby skarga została wniesiona w terminie 30 dni liczonych od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie. W konsekwencji skarga wniesiona przed rozpoczęciem biegu wspomnianego terminu jest przedwczesna, a co za tym idzie niedopuszczalna w rozumieniu art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. (por. postanowienie NSA z: 27 marca 2019 r., I GSK 325/19; 23 listopada 2017 r., I OSK 2364/17; 4 stycznia 2013 r., I OZ 949/12; 22 maja 2012 r., I OSK 973/12; 12 stycznia 2011 r., I OSK 2044/10; 8 sierpnia 2008 r., I OSK 1067/07).

W tym stanie rzeczy Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.