I SA/Kr 14/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - OpenLEX

I SA/Kr 14/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1676013

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 marca 2015 r. I SA/Kr 14/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Dąbek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi P. Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 31 października 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2010, postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 grudnia 2014 r. P. Spółka Akcyjna z siedzibą w K. (dalej: strona skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej 31 października 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2010.

W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Na jego uzasadnienie strona skarżąca podała, że przymusowe wykonanie zaskarżonej decyzji pozbawiłoby spółkę środków niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności, w tym potrzebnych do wypłacenia wynagrodzeń dla jej pracowników. Ponadto w ocenie autora wniosku, wykonanie tej decyzji doprowadzi do utraty płynności finansowej przez spółkę, a w konsekwencji może doprowadzić do wystąpienia przesłanek ogłoszenia upadłości spółki. Do skargi dołączono zestawienie prognozowanych miesięcznych wpływów i wydatków spółki, na potwierdzenie faktu, iż wpływy spółki nie wystarczają na pokrycie koniecznych wydatków.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej: p.p.s.a.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednak stosownie do art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W orzecznictwie sądów administracyjnych nie budzi wątpliwości, że potrzeba wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu powinna być wykazana przez skarżącego, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu pozostawione jest uznaniu Sądu i może nastąpić wyłącznie na wniosek strony skarżącej. Pozostawienie przez ustawodawcę zasadności wstrzymania aktu uznaniu Sądu wiąże się w związku z powyższym z koniecznością szczególnie wnikliwego i przekonującego uzasadnienia wniosku w tej sprawie, zwłaszcza że na tym etapie postępowania Sąd nie bada merytorycznej zasadności skargi. W szczególności strona skarżąca powinna wykazać, że w związku z wykonaniem zaskarżonego aktu zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Chodzi zatem nie o jakiekolwiek skutki i jakąkolwiek szkodę, ale o szkodę i skutki kwalifikowane, tzn. przekraczające normalne następstwa związane z wykonywaniem aktu (zob. postanowienie NSA z dnia 22 grudnia 2004 r., sygn. akt OZ 889/04, niepubl.). Skarżący ma zatem obowiązek wykazać istnienie konkretnych okoliczności pozwalających stwierdzić, że wstrzymanie aktu lub czynności jest zasadne (zob. postanowienie NSA z dnia 17 listopada 2010 r., sygn. akt II FZ 595/10, publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że strona skarżąca przedstawiła adekwatne uzasadnienie rozpatrywanego wniosku. Należy zatem w pierwszej kolejności zauważyć, że zaskarżoną decyzją określono stronie skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego za rok 2010 na kwotę 490.222 zł, tj. na dwukrotność podatku należnego wykazanego przez stronę skarżącą w zeznaniu podatkowym CIT-8 złożonym za 2010 r. Tymczasem z uzasadnienia rozpatrywanego wniosku oraz złożonych przez stronę załączników wynika, że na rachunku bankowym spółki na dzień 30 listopada 2014 r. pozostawało jedynie 485,96 zł, a z prognozy wpływów i wydatków spółki w 2014 r. wynika, że jej średniomiesięczne saldo zamyka się na kwocie -10,447,08 zł. Mając na uwadze te okoliczności Sąd uznał, że wykonanie zaskarżonej decyzji przed merytorycznym rozpoznaniem złożonej skargi może doprowadzić do wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, w szczególności w sferze odnoszącej się do możliwości płatniczych spółki w zakresie wynagrodzenia dla jej pracowników.

Wobec powyższego, Sąd postanowił o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji na mocy art. 61 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.