I SA/Kr 1372/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3144277

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 lutego 2021 r. I SA/Kr 1372/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) października 2019 r., nr (...) w przedmiocie kreślenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień 2015 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T. sp. z o.o. w K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) października 2019 r., nr (...).

W związku z powyższym strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 17.479 złotych w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie doręczono 10 lutego 2021 r.

Opłata od skargi nie wpłynęła (vide: raport kasowy).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej jako "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Termin do uiszczenia wpisu wynosi siedem dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 p.p.s.a.). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie, zobowiązanie do wykonania zarządzenia Sądu wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego doręczono stronie skarżącej w dniu 10 lutego 2021 r. W tej sytuacji siedmiodniowy termin do opłacenia skargi upłynął z dniem 24 lutego 2021 r. Jak wynika z akt sprawy, strona skarżąca pomimo wezwania nie opłaciła skargi, co uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.