I SA/Kr 1345/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203059

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 lutego 2017 r. I SA/Kr 1345/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Głowacki.

Sentencja

Kraków, dnia 7 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 września 2016 r., nr (...=), w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie skarżący został wezwany zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 23 listopada 2016 r. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 400 zł w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Odpis powyższego zarządzenia prawidłowo doręczono w dniu 6 grudnia 2016 r., co wynika z potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach. Wpis nie został uiszczony w terminie.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., w skrócie p.p.s.a.) stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga na wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skoro nie uiszczono należnego wpisu w terminie, należało w oparciu o przepis art. 220 § 3 p.p.s.a. orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.