Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2704702

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 31 lipca 2019 r.
I SA/Kr 1319/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 3 października 2018 r. znak: (...) w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za I kwartał 2015 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika postanawia:

1. odrzucić skargę,

2. zwrócić skarżącej kwotę (...) zł (słownie: (...) złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

M. J. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 3 października 2018 r. znak: (...).

W dniu 7 listopada 2018 r. skarżąca uiściła kwotę (...) zł tytułem wpisu od skargi.

W związku z powyższym, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 6 grudnia 2018 r., skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismo zawierające wezwanie wraz z pouczeniem o skutkach nieopłacenia skargi zostało doręczone skarżącej w dniu 17 kwietnia 2019 r.

Skarga nie została opłacona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej -"p.p.s.a.") Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie, pomimo uprzedniego wezwania Sądu do uiszczenia wpisu, należna opłata od skargi nie została wniesiona.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

O zwrocie opłaty orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.