Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2989769

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 23 stycznia 2018 r.
I SA/Kr 1286/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący Sędzia: WSA Inga Gołowska Sędziowie: WSA Stanisław Grzeszek (spr.) WSA Urszula Zięba Protokolant st. sekretarz: Iwona Sadowska - Białka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2018 r. sprawy ze skarg A. S. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 czerwca 2014 r. Nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółdzielni - s k a r g i oddala - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.