Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 28944

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Krakowie
z dnia 28 listopada 1996 r.
I SA/Kr 1211/96

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Józef Gach (spr.).

Sędziowie NSA: Zbigniew Płonka, Władysław Wepsięć.

Protokolant: I. Sadowska-Białka.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych na wniosek podatnika płatność podatku może zostać rozłożona na raty. Z powyższego wynika, że udzielenie indywidualnej ulgi w spłacie podatku jest pozostawiona swobodnemu uznaniu organu podatkowego.

Nadto organ ten w myśl art. 7 kpa winien rozstrzygać sprawę mając na względzie słuszny interes obywateli (a więc interes kwalifikowany) i interes społeczny.

Zarówno pojęcie "interesu społecznego" jak i pojęcie "słusznego interesu obywateli" nie są jednak prawnie zdefiniowane. Nie ulega jednak wątpliwości, iż można rozłożyć płatność podatku podatnikowi, który nie jest w stanie uiścić go jednorazowo. Przy ocenie zdolności płatniczej podatnika musi być brany pod uwagę nie tylko sam podatek, gdy stał się on zaległością podatkową lecz również odsetki. Podatek powinien być bowiem uiszczony wraz z odsetkami.

W rozpoznawanej sprawie organy podatkowe ustaliły, że skarżąca nie jest w stanie jednorazowo uiścić podatku wraz z odsetkami. Nie skorzystały jednak z możliwości rozłożenia płatności podatku. Ocena ta jest poprawna, gdyż trudna sytuacja, w jakiej znalazła się skarżąca, została spowodowana jej postępowaniem polegającym zwłaszcza na dokonywaniu darowizn na rzecz dzieci.

W tym stanie rzeczy skarga nie jest uzasadniona. Z tych przyczyn Sąd na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368) orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.