Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1926367

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 listopada 2015 r.
I SA/Kr 12/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie: Michał Śmiałowski po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.O., o zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie ze skarg na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 29 października 2013 r., nr (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...), w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do lipca 2009 r., postanawia: zwolnić stronę skarżącą od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek J.O. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skarg na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 29 października 2013 r., nr (...),(...),(...), (...), (...),(...), (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do lipca 2009 r.

Jak wynika z uzasadnienia wniosku, zawartego w nim "oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach" oraz akt sprawy o sygn. I SA/Kr 1228/15 J.O. ur. w 1970 r. prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną M.O. ur. w 1972 r., synem P.O. ur. w 1995 r. oraz córką K.O. ur. w 1997 r. Rodzina mieszaka w domu, który jest własnością "O" sp. z o.o. w K.

J.O. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, na stanowisku menadżera ds. marketingu i sprzedaży w Przedsiębiorstwie "A" Sp. z o.o. w K., z wynagrodzeniem 1 750 zł miesięcznie, brutto (netto 1 239,16 zł.).

W 2014 r. z tytułu posiadania 1% udziałów w: "O, J.O., M.O." spółka jawna, poniósł on stratę w wysokości 54,65 zł, przy przychodzie, wyliczonym na niego, w wysokości 1524,12 zł. Przychód spółki, w tym roku, wyniósł natomiast 152 412,45 zł.

M.O. z kolei, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach tej spółki jawnej, poniosła stratę w wysokości 5 355,74 zł.

Saldo konta "O", J.O., M.O." spółka jawna, prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na dzień 30 września 2015 r. wynosiło - 250,01 zł.

Saldo wspólnego konta małżonków, prowadzonego przez ING Bank Śląski S.A., na dzień 23 września 2015 r. wynosiło natomiast - 89,43 zł, przy czym kwota zablokowana wskazywała w okresie od 24 czerwca 2015 r. do 23 lipca 2015 r. - 2 720 788,88 zł, w okresie od 24 lipca 2015 r. do 22 sierpnia 2015 r. - 3 612 808,70 zł a w okresie od 23 sierpnia 2015 r. do 23 września 2015 r. - 3 938 807,55 zł.

Miesięczne wydatki rodziny wynoszą 1 300,23 zł i obejmują: opłatę za energię elektryczną - 593,22 zł, opłatę za wodę - 94,79 zł, opłatę za gaz - 193,37 zł, opłatę za ścieki - 69,86 zł, opłatę za telefon - 148,73 zł, opłatę za odpady komunalne - 16 zł, koszty biletu miesięcznego córki - 64,26 zł, koszty lekarstw J.O. - 120 zł.

Małżonkowie są współwłaścicielami, na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, lokalu o pow. 53 m2, położonego w W. obciążonego następującymi hipotekami: hipoteką umowną kaucyjną, na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. - w wysokości 700 000 zł, hipoteką przymusową, na rzecz Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego - w wysokości 71 374 zł, hipoteką przymusową, na rzecz ZUS - w wysokości 129 649,92 zł, w stosunku do którego ponadto wszczęto egzekucję.

Zdaniem orzekającego wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 2). Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje natomiast zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 3).

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej na podstawie art. 246 § 1 ww. ustawy przysługuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie całkowitym) lub gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (prawo pomocy w zakresie częściowym). Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest więc formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe (por. postanowienie NSA z dnia 6 października 2004 r., sygn. akt GZ 71/04, postanowienie NSA z dnia 23 lipca 2013 r., postanowienie NSA z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt I GZ 384/12).

Przedstawione przez stronę skarżącą okoliczności faktyczne nie dają możliwości uiszczenia przez nią kosztów sądowych, bez pogorszenia warunków bytowych rodziny.

Wynagrodzenie J.O. przeznaczane jest bowiem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania. Spółka jawna, której wraz z żoną jest wspólnikiem, przynosi straty a jej przychody z 19 924 700,67 zł w 2012 r. zmalały do152 412,45 zł w 2014 r. Saldo konta spółki przyjmuje wartość ujemną, podobnie jak saldo konta małżonków, na którym ponadto wzrosła kwota blokady z - 2 720 788,88 zł, do - 3 938 807,55 zł, co świadczy o pogłębiającym się zadłużaniu wnioskodawcy i jego żony. Dowodem tego są również prowadzone postępowania egzekucyjne, ujawnione w dziale III księgi wieczystej, prowadzonej dla ww. nieruchomości lokalowej.

Fakty te wskazują, iż kondycja finansowa wnioskodawcy ulega stopniowemu pogarszaniu. Trzeba ponadto podkreślić, iż rodzice mają na utrzymaniu dwójkę dzieci, co skutkuje koniecznością przeznaczania uzyskiwanych środków na pokrycie kosztów egzystencji czterech osób.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że zwolnienie wnioskodawcy od kosztów sądowych jest uzasadnione.

Orzeczono więc jak w sentencji na podstawie art. 244 § 1, art. 245 § 3, art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2, pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.