I SA/Kr 1133/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3085184

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. I SA/Kr 1133/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2018 r. nr (...) w przedmiocie podatku rolnego za 2014 r. postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 19 października 2018 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. w terminie 7 dni od dnia doręczenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zażalenie na to zarządzenie zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2019 r., którym wysokość wpisu uznano za prawidłową.

Zarządzeniem z dnia 15 lipca 2019 r. wezwano skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 15 października 2018 r. określającego wysokość wpisu. Na zarządzenie to skarżący złożył zażalenie, które, jako niedopuszczalne zostało odrzucone.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), w skrócie p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. W omawianej sprawie skarżący pomimo wezwania nie uiścił wpisu, ale kwestionuje nadal obowiązek jego zapłaty, pomimo, że kwestia ta została już ustalona prawomocnym postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skargę odrzucono.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.