I SA/Kr 1119/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2499563

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 maja 2018 r. I SA/Kr 1119/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Michaldo.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 10 sierpnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia na majątku wykonania zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za listopad 2013 r. oraz odsetek za zwłokę postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wraz ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 10 sierpnia 2017 r. nr (...) skarżący R. C. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 października 2017 r. pełnomocnik skarżącego - doradca podatkowy W. O. - został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie jej odpisu oraz pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 22 listopada 2017 r.

W dniu 27 listopada 2017 r. pełnomocnik skarżącego potwierdził za zgodność z oryginałem znajdujące się w aktach sprawy na k. 18 pełnomocnictwo do działania w imieniu skarżącego.

Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Kr 1119/17 referendarz sądowy zwolnił skarżącego od kosztów sądowych ponad kwotę 100 zł, a w pozostałym zakresie wniosek oddalił.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 13 marca 2018 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 3 kwietnia 2018 r.

Z zapisku urzędowego sporządzonego w dniu 23 kwietnia 2018 r. wynika, że do dnia jego sporządzenia wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.") strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Z kolei zgodnie z art. 214 § 1 p.p.s.a., do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie, w tym skargę wniesioną w niniejszej sprawie.

Zgodnie bowiem z treścią art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, pobiera się wpis stosunkowy lub stały, natomiast jak stanowi § 2 tego przepisu, pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

W związku z tym, że skarga nie została opłacona, w trybie art. 220 § 1 p.p.s.a., wezwano skarżącego do uiszczenia wymaganego wpisu. Brak fiskalny skargi miał zostać usunięty w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. W przypadku jego nieuzupełnienia, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. odrzuci skargę, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis.

Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. Odpis wezwania został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 3 kwietnia 2018 r., a termin do uiszczenia wpisu upływał w dniu 10 kwietnia 2018 r. W wyznaczonym terminie pełnomocnik skarżącego nie uiścił wpisu co potwierdza zapisek urzędowy z dnia 23 kwietnia 2018 r. Zatem wskazany brak fiskalny skargi nie został, pomimo wezwania, uzupełniony w terminie.

Skarga podlega odrzuceniu również z tego powodu, że pełnomocnik skarżącego, pomimo wezwania, nie uzupełnił jej braków formalnych. Zgodnie z treścią art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. W związku z tym zgodnie z dyspozycją art. 47 § 1 p.p.s.a., do skargi należy dołączyć odpowiednią liczbę jej odpisów celem ich doręczenia pozostałym stronom postępowania. Do złożonej skargi pełnomocnik skarżącego nie dołączył jej odpisu, dlatego też konieczne stało się wezwanie go o nadesłanie odpisu skargi. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 22 listopada 2017 r., a termin do uzupełnienia braków skargi upływał w dniu 29 listopada 2017 r. W wyznaczonym terminie pełnomocnik skarżącego nie nadesłał odpisu skargi.

Zgodnie z treścią art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Taka odrębna regulacja została przewidziana w art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wobec powyższego, z uwagi na fakt, że w zakreślonym terminie nie uiszczono wpisu sądowego od skargi ani nie uzupełniono jej braków formalnych, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.