Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720701

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 18 września 2019 r.
I SA/Kr 1038/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie uznania zarzutu na postępowanie egzekucyjne za nieuzasadniony postanawia:

I. odrzucić skargę kasacyjną,

II. zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie (...) zł (słownie: dwieście) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

T. B. zakwestionował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 czerwca 2018 r., nr (...) w przedmiocie uznania zarzutu na postępowanie egzekucyjne za nieuzasadniony.

W dniu 27 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił ww. skargę.

Ww. odpis sentencji wyroku został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 8 kwietnia 2019 r.

W tej sprawie pełnomocnik skarżącego nie wniósł wniosku o uzasadnienie ww. wyroku.

W dniu 7 maja 2019 r. pełnomocnik skarżącego nadał w placówce pocztowej pismo zatytułowane: "Skarga", w którym zaskarżył wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. Skarga ta nie została podpisana. Do skargi dołączono potwierdzenie uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie (...) zł.

W wykonaniu zarządzenia sędziego dnia 28 czerwca 2019 r., pismem z dnia 2 lipca 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do podpisania skargi kasacyjnej oraz do przedłożenia pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało jego umocowanie do sporządzenia skargi kasacyjnej, ewentualnie dodatkowo do reprezentowania skarżącego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jednocześnie poinformowano, że pełnomocnictwo przedłożone do skargi kasacyjnej, stanowi kserokopię niepotwierdzoną za zgodność z oryginałem, a pełnomocnictwo, które znajduje się w aktach sądowych na stronie 5 nie obejmuje swoim zakresem czynności uprawniającej ww. pełnomocnika do sporządzenia skargi kasacyjnej - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Ww. wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 8 lipca 2019 r. W dniu 15 lipca ww. braki formalne zostały uzupełnione przez pełnomocnika skarżącego, zgodnie z ww. wezwaniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 173 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.") od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (§ 1). Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (§ 2).

Jak stanowi art. 141 p.p.s.a. uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym (§ 1). W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku (§ 2).

Wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie (art. 178 p.p.s.a.).

Analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, że nie można wnieść skutecznie skargi kasacyjnej bez złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku i otrzymania takiego uzasadnienia, gdy skarga została oddalona.

W przedmiotowej sprawie pełnomocnik skarżącego złożył skargę kasacyjną, nie wnosząc wcześniej wniosku o uzasadnienie wyroku, wydanego przez WSA w Krakowie w dniu 27 marca 2019 r. i nie otrzymując wyroku z uzasadnieniem. Tym samym, taką skargę kasacyjną, należało uznać z niedopuszczalną stosownie do art. 178 p.p.s.a. Mając to na uwadze Sąd odrzucił skargę kasacyjną (pkt I sentencji).

Na marginesie podać należy, że tut. Sąd z uwagi na brak podpisu pod skargą kasacyjną, złożoną przez pełnomocnika skarżącego, wezwał go m.in. do złożenia tego podpisu i przedłożenia pełnomocnictwa, które to braki zostały usunięte w terminie. Powyższe wezwanie miało na celu wyeliminowanie podstawowych braków formalnych pisma, aby było możliwa jego analiza, jednak podstawą odrzucenia skargi kasacyjnej w przedmiotowym przypadku, stanowi okoliczność, że pełnomocnik skarżącego nie wniósł wniosku o uzasadnienie ww. wyroku, a jak już wcześniej podkreślano, nie można wnieść skutecznie skargi kasacyjnej bez złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku i otrzymania takiego uzasadnienia, gdy skarga została oddalona.

Brak wniosku o uzasadnienie wyroku prowadziło do tego, że Sąd nie sporządził w tej sprawie uzasadnienia, dlatego brak jest podstaw faktycznych do pobrania z tego tytułu opłaty od skargi kasacyjnej. W związku z tym, uiszczoną kwotę (...) zł, należało zwrócić na mocy art. 232 § 1 pkt 1, który stanowi, że Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy. Uwzględniając powyższe, Sąd postanowił zwrócić uiszczony wpis od skargi kasacyjnej (pkt II sentencji).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.