Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748773

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2015 r.
I SA/Kr 102/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Zięba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F.Ś. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 9 grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć środowiskowych postanawia: odrzucić zażalenie skarżącego na postanowienie WSA w Krakowie z dnia 18 marca 2015 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił wniosek F.Ś. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 9 grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć środowiskowych.

W otwartym terminie do wniesienia zażalenia skarżący nadał na poczcie przesyłkę zawierającą cztery kserokopie zażalenia z dnia 31 marca 2015 r. na to postanowienie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I tut. Sądu z dnia 12 maja 2015 r. wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych zażalenia z dnia 31 marca 2015 r. poprzez złożenie dwóch jego egzemplarzy odręcznie podpisanych, a to w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

W odpowiedzi na to wezwanie, w zakreślonym terminie, skarżący przesłał do Sądu kolejne dwie kserokopie zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

W świetle art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a.") wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Jak stanowi art. 194 § 3 p.p.s.a. zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma w postępowaniu sądowym.

Zgodnie zaś z przepisem art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Skoro wezwanie do złożenia podpisanych egzemplarzy zażalenia zostało doręczone skarżącemu w dniu 20 maja 2015 r., to termin do uzupełnienia tego braku zażalenia upływał w dniu 27 maja 2015 r. Strona pouczona o skutkach nieuzupełnienia braku nie uczyniła zadość wezwaniu.

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.