I SA/Ke 92/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644628

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 lutego 2015 r. I SA/Ke 92/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy WSA Agnieszka Karyś-Adamczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. K na decyzję Dyrektora Ś Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nienależnie pobranych płatności gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach z tytułu wspierania gospodarowania postanawia zwolnić R. K. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

R. K. w odpowiedzi na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 270 zł od skargi na decyzję Dyrektora Ś.Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nienależnie pobranych płatności gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach z tytułu wspierania gospodarowania złożył sporządzony na urzędowym formularzu PPF wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, w którym wskazał, że sam pozostaje w gospodarstwie domowym, utrzymuje się z emerytury w kwocie 996,45 zł brutto miesięcznie. Jako posiadany majątek skarżący wykazał dom wielkości 90 m2 oraz nieruchomość rolną wielkości 9,47 ha w bezpłatnej dzierżawie. Skarżący wskazał następujące miesięczne wydatki: energia elektryczna 100 zł, gaz z butli - 52 zł, leki - 120 zł, jedzenie - 500 zł, środki czystości - 60 zł, telefon - 110 zł.

Na gruncie obowiązujących przepisów postępowań sądowych obowiązuje zasada, według której koszty sądowe pokrywa strona dochodząca swych roszczeń. Regulacje postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie się o przyznanie tzw. prawa pomocy.

Instytucja przyznania prawa pomocy przysługuje osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie całkowitym) bądź osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (prawo pomocy w zakresie częściowym).

Analiza złożonego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych wykazała, że w obecnej sytuacji materialnej skarżący nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych zatem jego wniosek zasługuje na uwzględnienie w żądanym zakresie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 3 oraz art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.