I SA/Ke 79/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812062

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 maja 2016 r. I SA/Ke 79/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Adamiec (spr.).

Sędziowie WSA: Maria Grabowska, Danuta Kuchta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. na rozprawie sprawy ze skargi K. W. na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r.: Nr (...) w przedmiocie: podatek od towarów i usług za kwiecień 2011 r. na podstawie art. 111 § 2 p.p.s.a. połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt I SA/Ke 77/16, I SA/Ke 78/16, I SA/Ke 79/16, I SA/Ke 80/16, I SA/Ke 81/16, I SA/Ke 82/16, I SA/Ke 83/16, I SA/Ke 84/16, I SA/Ke 85/16, I SA/Ke 86/16 i prowadzić je pod wspólną sygn. I SA/Ke 77/16. (Oryginał postanowienia znajduje się w aktach sprawy o sygn. I SA/Ke 77/16)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.