Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1976500

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 8 lutego 2016 r.
I SA/Ke 63/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Adamiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu 8 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. i R. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r. postanawia odrzucić skargę R. P.

Uzasadnienie faktyczne

Merytoryczne rozpatrzenie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot oraz gdy spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie. Stwierdzenie braku którejś z wymienionych przesłanek dopuszczalności zaskarżenia uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu, co w konsekwencji prowadzi do odrzucenia skargi.

Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "ustawa p.p.s.a." uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. W świetle powyższej regulacji za podmiot posiadający legitymację do wniesienia skargi należy uznać np. osobę fizyczną, która ma w złożeniu skargi interes prawny rozumiany jako istnienie związku miedzy strefą jego indywidualnych praw i obowiązków, a zaskarżonym aktem. Skarga może więc dotyczyć tylko własnej sprawy administracyjnej tej osoby - sprawy rozumianej jako przewidziana w przepisach prawa administracyjnego możliwość konkretyzacji uprawnień i obowiązków stron stosunku administracyjnoprawnego, którymi są organ administracji publicznej i indywidualny podmiot (zob. "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz" Tadeusz Woś i inni, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis W-wa 2005, str. 214 i 215).

Decyzją z (...) r. znak: (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K., utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Ł. z dnia (...) r. w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r. Decyzje organów obu instancji zostały skierowane wyłącznie do M. P. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. na decyzję SKO w K. z dnia (...) r. wniósł natomiast R. P. jako pełnomocnik M. P. oraz w imieniu własnym.

W tych okolicznościach Sąd stwierdził, że uprawnieniem do wniesienia skargi dysponuje jedynie M. P., którego wyłącznie dotyczy zaskarżona decyzja. R. P. nie był stroną postępowania administracyjnego i po jego stronie nie występuje interes prawny w złożeniu skargi od decyzji, która dotyczy innej osoby, tj. M. P. Ewentualny interes faktyczny po stronie R. P. nie może go legitymować procesowo. Brak jest więc podstaw do przyjęcia w oparciu o akta sprawy i powołany przepis art. 50 § 1 ustawy p.p.s.a., by uprawnienie do wniesienia skargi służyło R. P.

Z tych przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w K., na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy p.p.s.a., odrzucił skargę R. P. jako niedopuszczalną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.