I SA/Ke 62/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807611

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 r. I SA/Ke 62/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Surma (spr.).

Sędziowie WSA: Danuta Kuchta, Ewa Rojek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r. na rozprawie sprawy ze skargi L. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie: podatku od towarów i usług za marzec grudzień 2008 r. Sąd postanowił: na podstawie art. 111 § 2 p.p.s.a. połączyć do wspólnego rozpoznania sprawy o sygn. akt od I SA/Ke 39/16 do I SA/Ke 62/16 z tym, że sprawy o sygn. akt od I SA/Ke 39/16 do I SA/Ke 50/16 także do wspólnego rozstrzygnięcia pod sygnaturą I SA/Ke 39/16, zaś sprawy o sygn. akt od I SA/Ke 51/16 do I SA/Ke 62/16 do wspólnego rozstrzygnięcia pod sygnaturą I SA/Ke 51/16. (postanowienie znajduje się w protokole z rozprawy).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.