Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2067723

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
I SA/Ke 572/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kuchta.

Sędziowie WSA: Maria Grabowska (spr.), Ewa Rojek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. na rozprawie sprawy ze skargi J. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. (...) w przedmiocie: podatku od towarów i usług za październik 2006 r. postanawia na podstawie art. 111 § 2 p.p.s.a. połączyć do wspólnego rozpoznania sprawy o sygn. akt od I SA/Ke 552/14 do 560/14 i od I SA/Ke 563/14 do 574/14 oraz do wspólnego rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt od I SA/Ke 552/14 do 560/14, które prowadzić i rozstrzygnąć pod wspólną sygn. akt I SA/Ke 552/14, natomiast sprawy o sygn. akt od I SA/Ke 563/14 do 574/14prowadzić i rozstrzygnąć pod wspólną sygn. akt I SA/Ke 563/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.