I SA/Ke 524/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2516577

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 lipca 2018 r. I SA/Ke 524/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 10 lipca 2018 r. Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Agnieszka Karyś-Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K. S. na tytuł wykonawczy (...) wystawiony przez Prezydenta Miasta K. postanawia: przyznać od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach) na rzecz adwokata M.S.-B. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, w tym 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach postanowieniem z 30 listopada 2017 r. odrzucił skargę K. S. na tytuł wykonawczy nr MZD/W/6889/2013/1 wystawiony przez Prezydenta Miasta Ki.

Postanowieniem z 11 października 2017 r. starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w ramach przyznania prawa pomocy ustanowił dla strony skarżącej adwokata, którym wyznaczona została M.S.-B.

Pismem z 4 stycznia 2018 r. skarżący wniósł od ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach sporządzoną przez adwokata M.S.-B..skargę kasacyjną. Pełnomocnik w złożonej skardze kasacyjnej zawarła wniosek o zasądzenie kosztów reprezentacji skarżącego według norm prawem określonych, oświadczając jednocześnie, że nie zostały one uiszczone w żadnej części.

Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym 24 maja 2018 r. oddalił wniesioną skargę kasacyjną postanowieniem sygn. akt II FSK 323/18.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) dalej ustawa p.p.s.a. wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714) powoływane dalej jako rozporządzenie. Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia wynagrodzenie adwokata w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej - 50% opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat - 75% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Przedmiotem sprawy jest skarga na tytuł wykonawczy. W tego rodzaju sprawach opłata wynagrodzenia adwokata na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia wynosi 240 złotych.

W pierwszej instancji strona była reprezentowana przez pełnomocnika z urzędu, następnie pełnomocnik sporządziła skargę kasacyjną. Zatem kwota wynagrodzenia określona na podstawie wyżej cytowanych przepisów § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b i § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia wyniosła 120 zł. Wynagrodzenie to podwyższone zostało o 23% podatku VAT, czyli o kwotę 27,60 zł. Zgodnie bowiem z treścią § 4 ust. 3 rozporządzenia, wynagrodzenie w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tej opłacie. Nadto, zgodnie z wymogiem ustanowionym przez § 3 rozporządzenia, pełnomocnik zawarła w złożonym wniosku o zasądzenie kosztów reprezentacji skarżącego według norm prawem określonych, oświadczenie o nieuiszczeniu tych kosztów w żadnej części.

Zatem, w świetle powołanych przepisów rozporządzenia, należne adwokatowi wynagrodzenie w niniejszej sprawie wynosi 147,60 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 258 § 1 i 2 pkt 8 w zw. z art. 250 ustawy p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.