I SA/Ke 487/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2371099

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 3 października 2017 r. I SA/Ke 487/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 3 października 2017 r. Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Agnieszka Karyś-Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 3 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi H. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) 2017 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia 1. zwolnić H. K. od kosztów sądowych. 2. ustanowić dla H.K. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w K.

Uzasadnienie faktyczne

H. K. w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z (...) r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata.

W złożonym wniosku skarżący oświadczył, że pozostaje sam w gospodarstwie domowym. Jako posiadany majątek wskazał dom zajęty przez komornika oraz nieruchomość rolna wielkości 2,27 ha. Skarżący wskazał, że utrzymuje się z emerytury w kwocie 915 zł netto miesięcznie. Jako zobowiązania i stałe miesięczne wydatki wskazał leki, węgiel, prąd, śmieci oraz zaległości w podatkach i kary sądowe.

Zdaniem orzekającego, wniosek strony skarżącej zasługuje na uwzględnienie.

Przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy, zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą p.p.s.a. następuje w określonych przypadkach. W zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. W zakresie częściowym natomiast, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Intencją wnioskodawcy w niniejszej sprawie było uzyskanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Rozstrzygnięcie wniosku sprowadzało się więc do zbadania, czy strona wykazała, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Ubiegający się o taką pomoc winien, więc w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

W rozpatrywanej sprawie biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną skarżącego, przede wszystkim źródło i wysokość miesięcznego dochodu uznano, że skarżący nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania i jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w żądanym zakresie zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 2 oraz art. 246 § 1 pkt 1, § 3 ustawy p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.