Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2903205

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 27 października 2011 r.
I SA/Ke 409/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Surma (spr.).

Sędziowie: SO (del.) Janusz Bociąga, WSA Ewa Rojek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 27 października 2011 r. sprawy ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...). nr (...) w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.