Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 10 września 2008 r.
I SA/Ke 406/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kuchta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 10 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia P. P. z dnia 17 lipca 2008 r. na postanowienie o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ze skargi P. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 27 listopada 2007 r. wydanym w sprawie niniejszej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zasądził od Dyrektora Izby Celnej w K.na rzecz P. P.kwotę 100 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

P. P. nie wniósł skargi kasacyjnej od ww. wyroku. Jednakże w dniu 18 grudnia 2007 r. skarżący wywiódł zażalenie na zawarte w wyroku postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania.

W dniu 27 maja 2008 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zawarte w ww. wyroku rozstrzygnięcie o kosztach postępowania, odrzucony postanowieniem z dnia 10 lipca 2008 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

P.P. wniósł następnie zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach z dnia 10 lipca 2008 r. bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, listem poleconym nadanym w dniu 21 lipca 2008 r.

Naczelny Sąd Administracyjny przesyłką poleconą nadaną w dniu 29 lipca 2008 r. w UP w Warszawie przesłał według właściwości do WSA w Kielcach pismo P. P. zawierające zażalenie na postanowienie z dnia 10 lipca 2008 r.

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 194 § 2 ustawy p.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Odpis postanowienia z dnia 10 lipca 2008 r. wraz uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia zażalenia doręczony został skarżącemu w dniu 15 lipca 2008 r.

Termin 7 dniowy do wniesienia zażalenia za pośrednictwem WSA w Kielcach na postanowienie z dnia 10 lipca 2008 r. upłynął dla skarżącego w dniu 22 lipca 2008 r. podczas gdy zostało ono faktycznie wniesione w dacie nadania przesyłki poleconej przez NSA, a mianowicie w dniu 29 lipca 2008 r., a zatem z uchybieniem terminu określonego w art. 194 § 2 ustawy p.p.s.a.

Na mocy art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z tych przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, na podstawie powołanych wyżej przepisów prawa, orzekł jak w sentencji.