Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2901804

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 15 września 2011 r.
I SA/Ke 387/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rojek.

Sędziowie WSA: Artur Adamiec (spr.), Mirosław Surma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 15 września 2011 r. sprawy ze skargi P. E. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...). nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.