Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2901799

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 22 września 2011 r.
I SA/Ke 358/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska.

Sędziowie WSA: Artur Adamiec, Danuta Kuchta (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 22 września 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi T. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...). Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2006 r. Sąd postanowił: na podstawie art. 111 § 2 p.p.s.a. połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. I SA/Ke 353/11, I SA/Ke 354/11, I SA/Ke 355/11, I SA/Ke 356/11, I SA/Ke 357/11, I SA/Ke 358/11, I SA/Ke 359/11, I SA/Ke 360/11, I SA/Ke 361/11, I SA/Ke 362/11, I SA/Ke 363/11, I SA/Ke 364/11 - pod wspólną sygn. I SA/Ke 353/11. (Oryginał postanowienia znajduje się w aktach sprawy I SA/Ke 353/11)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.