I SA/Ke 326/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2576064

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 października 2018 r. I SA/Ke 326/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska.

Sędziowie WSA: Artur Adamiec (spr.), Danuta Kuchta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 25 października 2018 r. na rozprawie sprawy ze skargi Zakładu A. P.B.P. Sp. z o.o. w K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić Zakładowi A. P. B.P. Sp. z o.o. w K. uiszczony wpis w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) 2018 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K. wydał postanowienie nr (...) odmawiające A. B.P. Sp z o.o. w K. wszczęcia postępowania. Postanowienie zostało doręczone za pośrednictwem poczty w dniu 23 czerwca 2018 r., co wynika z potwierdzenia odbioru oraz wydruku wygenerowanego na stronie internetowej Poczty Polskiej "śledzenie przesyłek". Na postanowienie strona złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w dniu 24 lipca 2018 r.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skoro doręczenie postanowienia nastąpiło 23 czerwca 2018 r. to oznacza to, że termin do wniesienia skargi w niniejszej sprawie zaczął biec od 24 czerwca 2018 r. i upłynął 23 lipca 2018 r.

W związku z powyższym, skoro skarga została wniesiona 24 lipca 2018 r., tj. po upływie przewidzianego prawem terminu, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.