Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 28 lutego 2007 r.
I SA/Ke 32/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie: podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002, Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako ustawa p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z podpisanej przez skarżącego L. P. adnotacji na znajdującym się w aktach administracyjnych odpisie decyzji z dnia (...) nr (...) wynika, że decyzję tę doręczono mu osobiście w dniu 15 grudnia 2006 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął zatem w dniu 15 stycznia 2007 r.

L. P. wniósł skargę w dniu 17 stycznia 2007 r. (data stempla pocztowego), tj. z uchybieniem terminu z art. 53 § 1 ustawy p.p.s.a.

Skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a.

Z powyższych względów Sąd na podstawie wskazanych przepisów oraz art. 58 § 3 ustawy p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.