Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723062

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 26 września 2019 r.
I SA/Ke 316/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rojek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi M.S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz M.S. kwotę 100 (sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z (...) nr (...) stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania, które M.S. złożyła od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z (...) nr (...) wydanej w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2017 r.

Na powyższe postanowienie M.S. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Wniosła o uchylenie postanowienia.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze poinformowało, że skarga została uwzględniona w całości i wniósł o umorzenie postępowania. Jednocześnie dołączył wydane w wyniku uwzględnienia skargi postanowienie z (...) nr (...) uchylające postanowienie z (...) nr (...)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Przepis art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej jako ustawa p.p.s.a., reguluje instytucję autokontroli. Zgodnie z jego treścią organ, którego działanie zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Natomiast art. 161 § 1 pkt 3 ustawy p.p.s.a. stanowi, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1 i 2 tego przepisu.

W rozpatrywanej sprawie postępowanie sądowe mające na celu kontrolę zgodności z prawem wydanego aktu stało się bezprzedmiotowe wobec wycofania z obrotu prawnego zaskarżonego postanowienia z (...) postanowieniem z (...)

W związku z tym na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy p.p.s.a. postępowanie sądowoadministracyjne należało umorzyć, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł w pkt 1 postanowienia.

O zwrocie kosztów postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 201 § 1 ustawy p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.