Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2790763

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 29 marca 2017 r.
I SA/Ke 30/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Adamiec.

Sędziowie WSA: Maria Grabowska (spr.), Danuta Kuchta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2017 r. sprawy ze skarg E. W.j na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K.) - z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2008 r., - z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2008 r., - z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r. oddala skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.