Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 31 lipca 2008 r.
I SA/Ke 292/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2008 r.na posiedzeniu niejawnym wniosku T. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ze skargi T. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...). Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 27 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym wraz z poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji oraz zasadził od Dyrektora Izby Celnej w K. na rzecz T. P. kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wyrok ten został doręczony skarżącemu P. P. w dniu 11 października 2007 r. W dniu 18 grudnia 2007 r. T. P. wniósł zażalenie na rozstrzygnięcie o kosztach zawarte w przedmiotowym wyroku, podnosząc, że na jego rzecz zasądzono jedynie zwrot uiszczonego od skargi wpisu. Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2008 r., doręczonym w dniu 17 stycznia 2008 r., WSA w Kielcach odrzucił zażalenie jako wniesione uchybieniem terminu. W dniu 30 czerwca 2008 r. T. P. wniósł do Sądu pismo procesowe opatrzone datą 29 czerwca 2008 r., oznaczone jako zażalenie. Podniósł w nim, że zwracał się do organów celnych o zwrot kosztów postępowania, które odmówiły uznania jego roszczeń ze względu na brak tego typu zapisu w wyroku WSA w Kielcach. W związku z tym wniósł o przywrócenie terminu i uzupełnienie wyroku o zapis dotyczący niezbędnych kosztów postępowania. Jako podstawę zażalenia skarżący wskazał przepis art. 86 oraz art. 205 § 1 i art. 210 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Pismem z dnia 18 lipca 2008 r. WSA w Kielcach wezwał skarżącego do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie wyroku przez uprawdopodobnienie okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W piśmie z dnia 22 lipca 2008 r. T. P. wyjaśnił, że uzasadnieniem wniosku o przywrócenie terminu jest podjęcie przez niego czynności zmierzających do zwrotu pozostałych, (nie wynikających z wyroku WSA), kosztów postępowania bezpośrednio od Dyrektora Izby Celnej. Podniósł, ze organ odmówił zwrotu pozostałych kosztów z uwagi na brak stosownego orzeczenia w tym przedmiocie w wyroku WSA, o czym informował Sąd w zażaleniu dnia 18 grudnia 2007 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej ustawą p.p.s.a. strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Strona, która bez swojej winy uchybiła czternastodniowemu terminowi do zgłoszenia wniosku o uzupełnienie wyroku, może na podstawie art. 86 § 1 ustawy P.p.s.a złożyć wniosek o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności. Wniosek powinien odpowiadać warunkom formalnym przewidzianym w art. 46 ustawy p.p.s.a., a ponadto należy w nim uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 ustawy p.p.s.a.). Jest to ustawowy termin procesowy, który liczy się od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

T. P., w odpowiedzi na wezwanie sądu, pismem z dnia 22 lipca 2008 r., wskazał jako przyczynę uchybienia terminu, próbę dochodzenia przez niego należności bezpośrednio od organów celnych. Z pisma z dnia 18 grudnia 2007 r., do treści którego się odwołuje, wynika jednoznacznie, że w dniu 17 grudnia 2007 r. został poinformowany przez organ celny, że warunkiem zwrotu pozostałych (poza wpisem) kosztów postępowania sądowego jest stosowne rozstrzygnięcie sądu, że organ nie może zwrócić kosztów w innej wysokości niż zasądzone wyrokiem z dnia 27 września 2007 r. Zatem w tej dacie T. P. powziął wiadomość, że zwrot przez organ pozostałych, (nie wynikających z wyroku WSA), kosztów postępowania jest niemożliwy przy braku orzeczenia sądu w tym zakresie i od tej daty winien być liczony siedmiodniowy termin do złożenia ewentualnego wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie wyroku. Termin ten upłynął w dniu 24 grudnia 2007 r. Przedmiotowy wniosek został złożony w dniu 30 czerwca 2008 r. a zatem po terminie.

Przepis art. 88 ustawy P.p.s.a stanowi, że spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Z powyższych przyczyn, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na podstawie art. 88 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.