Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 19 czerwca 2009 r.
I SA/Ke 292/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia T. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 lipca 2008 r. sygn. akt I SA/Ke 292/07 w przedmiocie odrzucenia wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia wyroku WSA w Kielcach z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ze skargi T. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia 15 listopada 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 sierpnia 2008 r. T. P. złożył zażalenie na wydane w sprawie niniejszej postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 lipca 2008 r. w przedmiocie odrzucenia wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia wyroku tego Sądu z dnia 27 września 2007 r.

Strona nie uiściła wpisu od powyższego zażalenia, dlatego też zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 grudnia 2008 r. skarżący został wezwany do uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 zł. które to zarządzenie T. P. zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd drugiej instancji postanowieniem z dnia 18 marca 2009 r. sygn. akt I FZ 11/09 oddalił zażalenie skarżącego.

W związku z uprawomocnieniem się zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 grudnia 2008 r. skarżący został w dniu 7 kwietnia 2009 r. ponownie wezwany do uiszczenia wskazanej opłaty sądowej w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie wraz z pouczeniem doręczono stronie w dniu 10 kwietnia 2009 r.

W wyznaczonym terminie powyższy wpis nie został uiszczony.

Zgodnie z treścią art. 220 § 3, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) powoływanej jako ustawa p.p.s.a., zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z podniesionych względów, na podstawie powołanego przepisu prawa, należało orzec jak w sentencji postanowienia.