Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 5 czerwca 2007 r.
I SA/Ke 28/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Jagiełło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga spełnienia przez skarżącego warunków formalnych, które zostały dla skargi określone w przepisach prawa, oraz opłacenia prawem przewidzianych opłat sądowych.

Z treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą p.p.s.a., wynika, że Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie uiszczono należnej opłaty. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis. Brak uiszczenia wpisu przy wniesieniu pisma skutkuje, co do zasady, wezwaniem strony skarżącej o dokonanie wpisu w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania.

Skarżący K. W. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...), Nr (...), w przedmiocie odmowy przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego. Po wezwaniu skarżącego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy. Wniosek ten prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 kwietnia 2007 r. został pozostawiony bez rozpoznania. Wobec powyższego Sąd ponownie wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 11 maja 2007 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wskazanego wpisu.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z podniesionych względów należało na podstawie art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a. orzec jak w sentencji.