Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 13 grudnia 2007 r.
I SA/Ke 266/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Mirosław Surma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi G. G. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2006 rok postanawia: przyznać od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach) na rzecz adwokata G. K. kwotę (...) zł ((...)) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym kwotę (...) zł ((...)) podatku VAT.

Uzasadnienie faktyczne

G. G. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2006 rok. Wnioskiem z dnia (...) skarżąca zwróciła się o przyznanie prawa pomocy m.in. poprzez ustanowienie adwokata. Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ustanowił dla skarżącej adwokata z urzędu.

Na tej podstawie Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w K. zarządzeniem z dnia 6 września 2007 r. wyznaczył dla skarżącej pełnomocnika w osobie adwokata G. K., natomiast w dniu 19 września 2007 r. skarżąca udzieliła adwokatowi pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy przed sądem administracyjnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z dnia 8 listopada 2007 r. sygn. akt I SA/Ke 266/07 oddalił skargę. W dniu 4 grudnia 2007 r. pełnomocnik skarżącej złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach opinię prawną, w której podniósł, że po zapoznaniu się z aktami sprawy nie znajduje podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Jednocześnie wniósł o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną świadczoną z urzędu związaną ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) adwokat wyznaczony do udzielenia pomocy prawnej w ramach prawa pomocy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie kosztów ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), powoływane dalej jako rozporządzenie. W myśl § 18 ust. 1 pkt 2 lit. "b" rozporządzenia stawka przed sądem administracyjnym za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, nie mniej niż 120 zł. Zgodnie zaś z § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłatę zasądzaną na rzecz adwokata sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Niniejsza sprawa dotyczy odmowy przyznania płatności do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2006, a zatem należy do kategorii spraw określonych w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c" rozporządzenia. Pełnomocnik ustanowiony z urzędu sporządził, doręczył stronie oraz przedłożył Sądowi opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Wobec powyższego, na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit. "b" w zw. z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c" rozporządzenia Sąd ustalił wynagrodzenie w sprawie w kwocie 146,40 zł, w tym 26,40 zł podatku VAT, i sumę tę przyznał adwokatowi.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w części dyspozytywnej postanowienia.