Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2067703

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 6 maja 2015 r.
I SA/Ke 254/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Adamiec (spr.).

Sędziowie WSA: Danuta Kuchta, Sylwester Miziołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2015 r. na rozprawie sprawy ze skargi P.U.H. "S." Sp.j. K. K.i M. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie: podatek akcyzowy postanawia na podstawie art. 111 § 2 p.p.s.a. połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt I SA/Ke 253/15, I SA/Ke 254/15, I SA/Ke 255/15 oraz rozstrzygnąć je pod sygn. I SA/Ke 253/15. (Oryginał postanowienia znajduje się w katach sprawy I SA/Ke 253/15)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.