Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 21 listopada 2007 r.
I SA/Ke 253/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska.

Sędziowie WSA: Danuta Kuchta, Asesor Mirosław Surma (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 listopada 2007 r. sprawy ze skargi L.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

przyznać od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach) na rzecz adwokata G.K. kwotę 292,80 złotych (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100), w tym 52,80 złotych (pięćdziesiąt dwa 80/100) podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia(...). nr SKO (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Prezydenta Miasta S. z dnia(...). nr (...) odmawiającą L.W. umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za lata 1998-2002. Decyzja ta została doręczona stronie za pośrednictwem poczty w dniu 14 sierpnia 2003 r.

Na decyzję tą w dniu 14 maja 2007 r. L.W. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Do skargi dołączył pismo, z którego wynika, że w dniu 12 kwietnia 2007 r. na jego wniosek wydana mu została przez Kolegium kserokopia decyzji z dnia 11 sierpnia 2003 r.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Dniem doręczenia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego był 14 sierpnia 2003 r., nie zaś 12 kwietnia 2007 r., w którym to stronie na jej żądanie wydano tylko kopię decyzji. Wydanie takiej kopii ma charakter techniczny i informacyjny, i nie rodzi skutków prawnych. Oznacza to, że termin do wniesienia skargi w niniejszej sprawie zaczął biec od 15 sierpnia 2003 r. i upłynął w dniu 15 września 2003 r.

W związku z powyższym, skoro skarga została wniesiona po upływie przewidzianego prawem terminu, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 cyt. wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł jak w sentencji postanowienia. Stosownie do § 19 w zw. z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c" oraz § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) Sąd ustalił wynagrodzenie w przedmiotowej sprawie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej w kwocie 257 zł oraz 52,80 zł tytułem podatku od towarów i usług.