Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897855

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 5 maja 2011 r.
I SA/Ke 223/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Adamiec.

Sędziowie WSA: Maria Grabowska, Ewa Rojek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 5 maja 2011 r. sprawy ze skargi Z D. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...). nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności składkowych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.