Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3037408

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 29 lipca 2020 r.
I SA/Ke 201/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Chraniuk-Stępniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu 29 lipca 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi O.P. S.A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z 16 kwietnia 2020 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok postanawia:

1. umorzyć postępowanie;

2. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz O.P. w W. kwotę 6.900 (słownie: sześć tysięcy dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

O.P. S.A. w W. (Spółka) złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z 16 kwietnia 2020 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Gminy W. z dnia 6 października 2016 r. nr (...) określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2009 r.

W odpowiedzi na skargę Kolegium wniosło o umorzenie postępowania w sprawie. Wyjaśniło, że w trybie art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. 2019 poz. 2325 t.j.), określanej dalej jako "ustawa p.p.s.a.", uwzględniło skargę w całości. Decyzją z 22 czerwca 2020 r. nr (...) uchyliło własną decyzję z 16 kwietnia 2020 r. nr (...) oraz decyzję organu pierwszej instancji z dnia 6 października 2016 r. nr (...) w sprawie określenia Spółce (obecnie O.P.) wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2009 r. i umorzyło postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.

W rozpoznawanej sprawie taka sytuacja miała miejsce. Organ, po otrzymaniu skargi na ww. decyzję SKO, wydał 22 czerwca 2020 r., decyzję nr (...), w którym uwzględnił skargę w całości, uchylając jednocześnie zaskarżoną decyzję i decyzję organu pierwszej instancji oraz umorzył postępowanie w sprawie.

W konsekwencji takiego działania z obrotu prawnego zostało wyeliminowane zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcie. Tym samym, odpadła przyczyna będąca podstawą wniesienia skargi. Okoliczność ta sprawia, że postępowanie sądowoadministracyjne, zainicjowane wniesieniem skargi, stało się bezprzedmiotowe.

Stosownie zaś do art. 161 § 1 pkt 3 ustawy p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Mając na uwadze powyższe Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w pkt 1 postanowienia. Orzeczenie o zwrocie kosztów postępowania w pkt 2 (1500 zł - wpis od skargi i 5400 zł - wynagrodzenie adwokata) uzasadnia art. 201 § 1 ustawy p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z § 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2015.1800).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.