Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897853

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 5 maja 2011 r.
I SA/Ke 200/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Adamiec (spr.).

Sędziowie WSA: Danuta Kuchta, Mirosław Surma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 5 maja 2011 r. sprawy ze skarg G. A. i M. A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...). nr (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

1. oddala skargi;

2. zwraca skarżącym G. A. i M. A. solidarnie kwotę 100 (sto) złotych tytułem różnicy między wpisem pobranym a wpisem należnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.