Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884497

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 28 lutego 2012 r.
I SA/Ke 20/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Adamiec.

Sędziowie WSA: Danuta Kuchta, Mirosław Surma (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 28 lutego 2012 r. sprawy ze skargi J. C. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...). nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.