Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 23 sierpnia 2007 r.
I SA/Ke 194/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rojek (spr.).

Sędziowie WSA: Andrzej Jagiełło, Asesor Mirosław Surma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2007 r. sprawy ze skargi M. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia(...) nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia (...) nr. (...) Dyrektor Izby Skarbowej odmówił M. K. przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. z dnia (...) nr. (...) dotyczącej orzeczenia odpowiedzialności podatkowej M. K. jako członka zarządu PUH "A." Sp. z o.o. w K. za zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług tej Spółki za grudzień 2000 r..

Uzasadniając rozstrzygnięcie organ wskazał, że dnia (...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w K. decyzją znak (...) orzekł o odpowiedzialności podatkowej M. K. jako członka zarządu PUH "A." Sp. z o.o. w K. za zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług tej Spółki za miesiąc grudzień 2000 r. w kwocie 2.008 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Decyzja ta za pośrednictwem poczty przesłana została podatnikowi dnia 27 lipca 2006 r. Wobec niepodjęcia przesyłki przez adresata po jej dwukrotnym awizowaniu decyzja po upływie 14 dniu została zwrócona nadawcy.

W złożonym od powyższego rozstrzygnięcia odwołaniu M. K. zawarł wniosek o przywrócenie terminu do jego złożenia. Wniosek uzasadnił tym,iż w okresie doręczenia decyzji przebywał czasowo poza miejscem zamieszkania. Wskazał, że w okresie tym przebywał w odwiedzinach u poważnie chorej siostry mieszkającej na Pomorzu. Nadto wskazał, że o wydaniu wobec niego przedmiotowej decyzji dowiedział się w dniu 24 I 2007 r. w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi.

Uzasadniając odmowę przywrócenia terminu organ wskazał na wstępie, że doręczenie decyzji nastąpiło zgodnie z dyspozycją art. 150 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednility DZ.U.Nr. 8 poz. 60 za 2005 r. ze zm.).Nadaną dnia 27.VII.2006 r. decyzję poczta podwójnie awizowała w dniach 31.VII.2006 r. I 7 VIII 2006 r. Zwrot przesyłki do nadawcy nastąpił po upływie 14 dni tj dnia 17.VIII. 2006 r.. Wskazał nadto, że zgodnie z art. 146 § 1 Ordynacji podatkowej w toku postępowania strona ma obowiązek zawiadomić organ podatkowy o każdej zmianie swojego adresu. Konsekwencją zaniedbania tego obowiązku jest w myśl par. 2 tegoż artykułu uznanie pisma za doręczone pod dotychczasowym adresem. Organ podniósł, że z art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że na wniosek zainteresowanego organ może przywrócić termin do dokonania czynności pod warunkiem, że zainteresowany uprawdopodobni, że chybienie terminowi nastąpiło bez jego winy. Zdaniem organu M. K. uchybił terminowi do złożenia odwołania z własnej winy. Wiedząc bowiem o toczącym się wobec niego postępowaniu w sprawie orzeczenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe Spółki "A." z doręczonych wcześniej postanowień nie poinformował organu o czasowej dłuższej nieobecności w miejscu stałego zamieszkania. Tym samym nie dołożył należytej staranności w prowadzeniu swych spraw. Skoro zatem skarżący uchybił terminowi z własnej winy, brak w świetle wskazanych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa przesłanek do przywrócenia terminu do złożenia odwołania.

Na powyższe rozstrzygnięcie M. K. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Nie precyzując kierunku rozstrzygnięcia podniósł, że uchybienie terminu nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych albowiem w dacie doręczenia przebywał wraz z żoną u chorej siostry na Pomorzu. Nadto wskazał, że pisma doręczane przez Urząd Skarbowy wcześniej zawsze odbierał i składał stosowne wyjaśnienia. Dalsze obszerne wywody skargi tyczą zasadności merytorycznego rozstrzygnięcia decyzji w zaskarżeniu, której uchybił terminowi.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o oddalenie skargi wywodząc jak w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

W myśl art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.Nr. 153 poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, że wyeliminować z obrotu prawnego można jedynie takie rozstrzygnięcie, które narusza prawo materialne w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy lub zaistniałe naruszenie prawa daje podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego lub jeżeli doszło do naruszenia przepisów postępowania, o ile mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 a,b,c ustawy z dnia 30.VIII.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U.nr. 153 poz. 1270 ze zm.).

Skarga nie jest zasadna gdyż zaskarżone postanowienie odpowiada prawu.

Nie jest objęta sporem okoliczność, że odwołanie od decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. nr. (...) wpłynęło z uchybieniem terminu. Zarówno we wniosku o przywrócenie terminu jak i w skierowanej do sądu skardze M. K. podnosił jedynie, że w dacie doręczenia decyzji przebywał poza domem z uwagi na chorobę członka rodziny. Prawidłowy jest pogląd organu podatkowego, że okoliczność ta nie jest wystarczająca do przyjęcia braku winy podatnika w uchybieniu terminowi. Zgodnie z dyspozycją art. 162 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U.Nr.8 poz. 60 za 2005 r. Ze zm.) zwanej dalej OP organ przywraca termin jedynie wtedy, gdy zainteresowany uprawdopodobni, że uchybienie nie nastąpiło z jego winy. Brak winy można przyjąć, tylko wtedy, gdy zainteresowany wykaże, że nie mógł przezwyciężyć przeszkody w zachowaniu terminu, nawet przy użyciu największego w danych okolicznościach wysiłku. Nie może budzić wątpliwości, że czasowa nieobecność w domu nie jest przeszkodą nie do przezwyciężenia w złożeniu odwołania. Do odbioru decyzji (przy wiedzy o toczącym się postępowaniu podatkowym)można upoważnić bądź domownika bądź nawet obcą osobę. Nadto można było ustanowić pełnomocnika bądź do prowadzenia sprawy lub tylko dla doręczeń a w końcu można było poinformować Urząd, w którym toczyło się postępowanie o czasowej nieobecności pod stałym adresem, czy ewentualnie adres ten Urzędowi wskazać. Tak więc podatnik gdyby dołożył w prowadzeniu swojej sprawy należytej staranności miał możliwość złożenia odwołania w ustawowym terminie. Zaznaczyć jednak trzeba, że nie jest poprawny pogląd Dyrektora Izby Skarbowej, że skarżący miał wynikający z art. 146 prawny obowiązek powiadomienia organu o zmianie adresu, czego konsekwencją jest ustalenie określonej daty jako daty doręczenia przesyłki. Przepis ten ma bowiem zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy podatnik zmienia na stałe adres a nie opuszcza go jak w sprawie niniejszej jedynie czasowo. Uchybienie to nie miało jednak wpływu na rozstrzygnięcie sprawy bo ustalenie to w niczym nie zmieniło faktu, że podatnik nie dołożył należytej staranności w dotrzymaniu terminu do złożenia odwołania. Tak więc za prawidłowy należy uznać pogląd organu, że doręczenie przesyłki nastąpiło w sposób zastępczy zgodnie z art. 150 OP. Obszerne argumenty skargi tyczące merytorycznego rozstrzygnięcia decyzji, wobec której skarżący uchybił terminowi do zaskarżenia nie mogły w sprawie niniejszej odnieść skutku. W myśl art. 134 § 1 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy choć nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi. Oznacza to, że w sprawie niniejszej kontroli sądu podlegało jedynie zaskarżone postanowienie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania, zaś okoliczności podniesione w decyzji nr. (...) nie mogły być przedmiotem kontroli sądu.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.