Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2909331

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
I SA/Ke 183/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Surma.

Sędziowie WSA: Maria Grabowska, Ewa Rojek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi G. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 21 grudnia 2009 r., nr (...) w przedmiocie podatku od środków transportowych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.