I SA/Ke 182/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812076

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 17 maja 2016 r. I SA/Ke 182/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kuchta (spr.).

Sędziowie WSA: Artur Adamiec, Mirosław Surma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. na rozprawie sprawy ze skargi P. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia na podstawie art. 111 § 2 p.p.s.a. połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt I SA/Ke 181/16, I SA/Ke 182/16, I SA/Ke 183/16 i I SA/Ke 184/16 i prowadzić je pod wspólną sygn. I SA/Ke 181/16. (Postanowienie znajduje się w protokole rozprawy)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.