I SA/Ke 173/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2576051

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 października 2018 r. I SA/Ke 173/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kuchta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu 30 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. L. i K.L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K., z dnia (...) r. (...) w przedmiocie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązana podatkowe z tytułu podatku od środków transportowych za 2015 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. L. i K. L. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z (...) 2018 r. nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązana podatkowe z tytułu podatku od środków transportowych za 2015 r. W odpowiedzi na wezwanie do solidarnego uiszczenia wpisu od skargi skarżący złożyli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowieniami z 5 września 2018 r. starszy referendarz sądowy oddalił wnioski skarżących. W związku z uprawomocnieniem się tych postanowień, powtórnie wezwano skarżących do solidarnego uiszczenia wpisu w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. M. L. wezwanie doręczono 15 października 2018 r. Z kolei nadana za pośrednictwem poczty korespondencja pod wskazany przez K. L. adres nie została podjęta w terminie. Przesyłka była dwukrotnie awizowana, po raz pierwszy 1 października 2018 r. i powtórnie 9 października 2018 r. W związku z tym stosownie do art. 73 § 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. 2018.1302) dalej "ustawa p.p.s.a.", należało uznać, że korespondencję doręczono skarżącemu 15 października 2018 r. W zakreślonym terminie, tj. do 22 października 2018 r. skarżący nie uiścili wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z treści art. 220 § 1 ustawy p.p.s.a., wynika że Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie uiszczono należnej opłaty. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis. Brak uiszczenia wpisu przy wniesieniu pisma skutkuje, co do zasady, wezwaniem strony skarżącej o jego dokonanie. Złożony w terminie do uiszczenia wpisu wniosek o przyznanie prawa pomocy czyni to wezwanie nieaktualnym. W przypadku uprawomocnienia się odmowy zwolnienia wezwanie powtarza się.

W niniejszej sprawie skarżący, pomimo braku zwolnienia od uiszczenia wpisu od skargi i ponownego wezwania do uiszczenia wpisu, nie dokonali tej czynności w zakreślonym terminie.

Z podniesionych względów, na podstawie art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a., zgodnie z którym m.in. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.