I SA/Ke 161/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2677287

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 maja 2019 r. I SA/Ke 161/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kuchta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu 30 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2013 r. postanawia

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić W.D. kwotę 332 (słownie: trzysta trzydzieści dwa) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga spełnienia przez skarżącego warunków formalnych, które zostały dla skargi określone w przepisach prawa oraz opłacenia prawem przewidzianych opłat sądowych.

Z treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. 2018.1302) zwanej dalej "ustawa p.p.s.a." wynika, że Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie uiszczono należnej opłaty. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis. Brak uiszczenia wpisu przy wniesieniu skargi skutkuje, co do zasady, wezwaniem strony skarżącej o dokonanie wpisu.

W. D. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z (...) r. nr(...) w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2013 r., nie uiszczając wpisu. W związku z tym został wezwany do dokonania tej czynności w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono prawidłowo 13 maja 2019 r. W zakreślonym terminie, tj. do 20 maja 2019 r. skarżący nie uiścił wpisu od skargi. Wpis został natomiast wpłacony 23 maja 2019 r., tj. po terminie.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a., zgodnie z którą m.in. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Uiszczenie wpisu po terminie jest przy tym równoznaczne z nieuiszczeniem wpisu w ogóle i wywołuje takie same skutki procesowe jak brak wpisu. Stosownie bowiem do art. 85 ustawy p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna

(por. postanowienie NSA z 7 maja 2019 r. sygn. akt I GZ 118/19; dostępny na www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Z podniesionych względów, na podstawie art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji postanowienia. Zwrot wpisu uzasadnia art. 232 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.