Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897861

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 12 maja 2011 r.
I SA/Ke 159/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Surma (spr.).

Sędziowie: WSA Artur Adamiec, SO (del.) Janusz Bociąga.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi B. S. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2005 r. postanawia na podstawie art. 111 § 2 p.p.s.a. połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt I SA/Ke 153/11, I SA/Ke 154/11, I SA/Ke 155/11, I SA/Ke 156/11, I SA/Ke 157/11, I SA/Ke 158/11, I SA/Ke 159/11, I SA/Ke 160/11, I SA/Ke 161/11, I SA/Ke 162/11 i rozpoznać pod sygn. akt I SA/Ke 153/11. (Oryginał postanowienia znajduje się w protokole sprawy I SA/Ke 153/11)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.