Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2831414

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
I SA/Ke 152/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Surma.

Sędziowie WSA: Artur Adamiec (spr.), Maria Grabowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi A. L. na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. z dnia (...). nr (...) w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.